Hội nghị

Phòng VIP 3
Vị trí : Tầng 1
Diện tích : 9,6 x 5,6 = 53,76 m2
Sức chứa :

 - Kiểu chữ U :         20 người
 - Kiểu chữ I :           20 người
 - Kiểu lớp học :      25 người

Xem hình phòng

Phòng VIP 4
Vị trí : Tầng 1
Diện tích : 8 x 16 = 128 m2
Sức chứa :

 - Kiểu chữ U :         50 người
 
Kiểu chữ I :           50 người
 
- Kiểu lớp học :      70 người

Xem hình phòng

Phòng hội nghị NH02
Vị trí : Tầng trệt
Diện tích : 12,5 x 30 = 375m2
Sức chứa :

 - Kiểu lớp học:          150 người
 - Kiểu hội trường:    200 người
  - Kiểu tiệc ngồi:         300 người

Xem hình phòng

Phòng hội nghị NH03
Vị trí : Tầng trệt
Diện tích : 12,5x 30 = 375m2
Sức chứa :

-  Kiểu lớp học:          150 người
-  Kiểu hội trường:    200 người
-  Kiểu tiệc ngồi:         300 người

Xem hình phòng

Phòng hội nghị NH05
Vị trí : Tầng trệt
Diện tích : 13 x 35 = 455m2
Sức chứa :

 - Kiểu lớp học:          200 người
 - Kiểu hội trường:    300 người
 - Kiểu tiệc ngồi:         400 người

Xem hình phòng

Phòng hội nghị NH06
Vị trí : Tầng trệt
Diện tích : 13 x 35 = 455m2
Sức chứa :

- Kiểu lớp học:          200 người
- Kiểu hội trường:    300 người
- Kiểu tiệc ngồi:         400 người

Xem hình phòng

Phòng hội nghị NH04
Vị trí : Tầng 1
Diện tích : 25 x 30 = 700m2
Sức chứa :

- Kiểu lớp học:           300 người
- Kiểu hội trường:    500 người
- Kiểu tiệc ngồi:         700 người

Xem hình phòng